Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Inleidende bepaling

Onderliggende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de verkochte producten door de NV FNS / Power Balance Benelux in de schoot van haar website ‘PowerBalanceshop’, met uitsluiting van alle andere voorwaarden (tenzij bij uitdrukkelijke schriftelijke afwijking en in onderling overleg tussen de partijen). Het loutere feit van het plaatsen van een bestelling op de website PowerBalanceshop leidt tot de aanvaarding van de onderliggende verkoopsvoorwaarden.

2. Begrippen

Voor de toepassing van deze verkoopsvoorwaarden of voor de begrippen op de site PowerBalanceshop wordt verstaan onder:
2.1. PowerBalanceshop: De website van de NV FNS / Power Balance Benelux waar de producten worden aangeboden en verkocht aan de cliënten. Het geheel van de domeinnamen (.be, .lu, .fr, .nl,..) en de gekoppelde domeinnamen worden vermeld onder de naam PowerBalanceshop.
2.2. Cliënt: Elke natuurlijke- of rechtspersoon, handelingsbekwaam die een bestelling doorgeeft via de website PowerBalanceshop.
2.3. Bestelling: De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen de NV FNS / Power Balance Benelux en de cliënt van de website PowerBalanceshop met betrekking tot de producten die worden aangeboden via PowerBalanceshop.
2.4. Product fiche: Geeft de informatie (teksten, foto’s, grafieken, classificatiesysteem per categorie,..) in verband met een product aan dat te koop wordt aangeboden via PowerBalanceshop.
2.5. Producten: Alle goederen te koop aangeboden door de NV FNS / Power Balance Benelux via PowerBalanceshop.
2.6. Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder andere middel van virtuele transactie via de site.

3. Aanvaarding van de voorwaarden

De cliënt erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

4. Voorwerp

De NV FNS / Power Balance Benelux biedt met haar online-verkoop producten aan die gewoonlijk verkocht worden in apotheken, met uitzondering van geneesmiddelen op medisch voorschrift.
De cliënt maakt verbinding met de website en door middel van het vullen van zijn winkelwagentje, plaatst hij de bestelling van de producten die hij geselecteerd heeft tijdens zijn bezoek op de website (artikel 6). De aangekochte producten worden online betaald via één van de mogelijkheden aangeboden op de website (artikel 8). PowerBalanceshop bevestigt de aanvaarding van de bestelling via e-mail en de producten worden aan de cliënt geleverd binnen de gespecificeerde termijn (artikel 7).

5. Producten

Enkel de producten waarvoor een ‘product fiche’ is toegevoegd op de site PowerBalanceshop kunnen het voorwerp uitmaken van een verkoop. De Belgische wetgever verbiedt de uitvoer van geneesmiddelen (inclusief de geneesmiddelen die worden verstrekt zonder medisch voorschrift), enkel de farmaceutische producten kunnen worden verkocht aan niet-ingezetenen van België.

6. Bestelling

6.1. Al de informatie bezorgd door de cliënt, als het coderen van gegevens die inherent zijn aan zijn bestelling, verbindt hem. PowerBalanceshop kan op geen enkele wijze verantwoordelijke worden gehouden voor fouten die door de cliënt zijn begaan tijdens het ingeven van de bestemmingsgegevens (leveringsadres, facturatieadres inclusief) zoals vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.
6.2. De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en de datum van de bestelling.
6.3. Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigd PowerBalanceshop aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mail dat de cliënt heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling.
6.4. In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt PowerBalanceshop zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.
6.5. Bijna al de producten zijn in voorraad. Indien het bestelde product niet in voorraad of niet onmiddellijk in voorraad is, zal PowerBalanceshop via e-mail de cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.
6.6. Enkel handelingsbekwame personen naar het Belgische recht kunnen een bestelling plaatsen.
6.7. Het is mogelijk medische apparatuur die gecommercialiseerd is in België, maar niet in de lijsten staat, via de site te bestellen. Daartoe kunt u een e-mail sturen via de contactpagina.

7. Levering

7.1. Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, verbindt PowerBalanceshop zich er toe om de bestelde producten naar de cliënten te sturen op het opgegeven leveringsadres, rekening houdend met een algemene vertraging van één tot twee dagen afhankelijk van de bestemming. Al de gegevens met betrekking tot de vertraging zijn beschikbaar op de website van PowerBalanceshop.
7.2. Door het plaatsen van een bestelling, engageert de client zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van de Power Balance Benelux / FNS N.V.kan in dat opzicht niet spelen.
7.3. De levering gebeurt door de firma DPD voor alle landen, behalve Frankrijk, waar de pakjes meestal door Colissimo worden verzonden. Voor Frankrijk behoudt PowerBalanceshop zich echter het recht voor Chronopost te gebruiken wanneer zij dit een betere keuze vindt. De tarieven van levering en tijd zijn beschikbaar op de site PowerBalanceshop. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan PowerBalanceshop of aan vervoerder door de cliënt in het geval van laattijdige levering.
7.4. Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt. In de hypothese dat één of meerdere bestelde producten gebrekkig of beschadigd zijn, moet de cliënt of de bestemmeling onmiddellijk de noodzakelijke voorbehouden formuleren aan de vervoerder op moment van de levering.
7.5. Als een pakket niet is ontvangen ondanks de verschillende passages van de vervoerder (maximum drie passages), wordt het teruggezonden aan PowerBalanceshop en de bestemmeling wordt verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de koper gevraagd worden en hij zal de kosten ervan dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis werd uitgevoerd).
7.6. De cliënten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

8. Teruggave

8.1. In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 14 juli 1991), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop (met uitzondering van de geneesmiddelen en de medische hulpmiddelen, behalve in gevallen van wanbetaling) zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De cliënt beschikt over een tijd van zeven kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar de Power Balance Benelux / FNS N.V.tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met de leveringsbon) terugsturen, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires, (zoals tussen en andere handleidingen en documentatie ) naar het volgende adres: FNS SA / Power Balance Benelux, Hoge Wei 37 à 1930 Zaventem (België).
8.2. Indien de goederen zijn toegezonden aan PowerBalanceshop onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert PowerBalanceshop zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven, (met uitzondering van de leveringskosten) en dit zonder kosten. In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door PowerBalanceshop (bevel van een bedrag rechtgevend op een levering «gratis verzending» of in geval van promotie) dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de cliënt. De teruggave intervenieert in een tijdsbestek van maximum 1 maand te beginnen vanaf de ontvangst van de koopwaar door PowerBalanceshop.
8.3. Er bestaat een verzakingsrecht dat uitsluitend van toepassing is voor het verzenden van het pakje. Deze verzaking dient ons meegedeeld te worden via de contactpagina.

9. Prijs

9.1. De prijs vermeldt op de product data-sheets stemt niet overeen met de kosten gerelateerd aan het transport.
9.2. De prijs vermeldt in de bestelbevestiging is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring van de producten en de transportkosten.
9.3. PowerBalanceshop behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen.
9.4. De prijzen en het aanbod van de geneesmiddelen en medische apparatuur zijn geldig tot wijziging van de prijzen toegestaan voor het Ministerie van Economische Zaken.

10. Betaling

10.1. De prijs van de goederen is te betalen cash door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling.
10.2. De bescherming tegen een frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor de transactie met name als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwistingen van betaling van postwissels is verzekerd door de maatschappij OGONE.
10.3. De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt niet effectief dan wanneer de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de maatschappij OGONE hun akkoord hebben verleend ivm de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij OGONE, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt verwittigd worden via e-mail.
10.4. De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens aldus is de verantwoordelijke OGONE. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel te strijden tegen fraude met de bankkaart. OGONE en PowerBalanceshop zijn de gegevensontvangers in relatie met de bestelling. Het ontbreken van gegevens in relatie met de bestelling verhindert de realisatie en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling.

11. Aansprakelijkheid

11.1. PowerBalanceshop en de FNS N.V. kunnen in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten.
11.2. De aansprakelijkheid van PowerBalanceshop, de FNS N.V. kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten
11.3. De aansprakelijkheid van PowerBalanceshop/ FNS N.V zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto’s gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de data-sheets zijn louter van indicatieve titel. De cliënt engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker dient te respecteren.
11.4. Deze site bevat links naar andere internetsites. Noch PowerBalanceshop, noch FNS N.V kunnen aansprakelijk worden gehouden voor actuele of toekomstige inhoud op deze sites, noch voor inhoud van externe sites die een link hebben naar de site PowerBalanceshop.

12. Garantie

12.1. In geen enkel geval kunnen PowerBalanceshop of NV FNS / Power Balance Benelux verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van PowerBalanceshop of NV FNS / Power Balance Benelux is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.
De cliënt kan contact opnemen met de cliëntenservice door het invullen van het formulier dat men kan terugvinden op de website onder de rubriek ‘contacteer ons’.

13. Persoonsgegevens

13.1. Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en versturing van bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.
13.2. PowerBalanceshop is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, welke rekening houdt met de EU-richtlijnen van 24 oktober 1995.
Die wet voorziet dat ondernemingen die persoonsgegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de betrokken persoon. De gegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Iedereen moet toegang hebben tot zijn persoonsgegevens en moet het recht hebben om ze te kunnen wijzigen. In overeenstemming met de wet wordt de verwerking van de persoonsgegevens van cliënten geregistreerd bij de commissie tot bescherming van het privéleven. De cliënt beschikt over een recht op toegang, een recht tot aanpassing, een recht tot verbetering en van afschaffing van de betreffende gegevens dat hij kan uitoefenen bij PowerBalanceshop.
13.3. PowerBalanceShop en FNS N.V. hebben het recht de contactgegevens van haar klanten / gebruikers voor marketingdoeleinden te gebruiken bij zowel FNS N.V. of PowerBalanceShop, onder meer voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven
13.4. PowerBalanceshop/NV FNS / Power Balance Benelux verbinden zich er toe om de gegevens van hun cliënten nooit aan derden door te geven.

14. Intellectuele eigendom

De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen op de website zijn beschermd door het auteursrecht en in het algemeen door de principes van het recht op intellectuele eigendom. De inhoud van de site PowerBalanceshop mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, niets mag op een andere site worden geplaatst, niets mag worden gepubliceerd in welke vorm ook zonder geschreven voorafgaande toestemming van PowerBalanceshop/ FNS N.V. Deze site kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door de auteursrechten van derden beschermd zijn. PowerBalanceshop/NV FNS / Power Balance Benelux geven op geen enkele manier en in geen enkel geval de toestemming om hun intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken.

15. Toepasselijk recht bij geschillen

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de cliënt en PowerBalanceshop/NV FNS / Power Balance Benelux zich er toe om – alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen – de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Brussel bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de cliënt.
De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de cliënt en PowerBalanceshop/NV FNS / Power Balance Benelux zijn onderworpen aan het Belgische recht.

powerbalance